muzej za umjetnost i obrt zagreb - oštećenje krovišta od potresa / ožujak 2020.

Proglašena prirodna nepogoda uzrokovana potresom na području Grada Zagreba

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je 23. ožujka 2020. godine Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba.


Zakonski rok za prijavu štete je 8 dana od proglašenja prirodne nepogode. Obzirom na kratke zakonske rokove u uvjetima epidemije korona virusa, Gradonačelnik se obratio Ministarstvu financija sa zahtjevom za produženje rokova, što je ministarstvo i odobrilo. Novi rok za prijavu štete je 30 dana. U slučaju potrebe, rok prijave će se pomjeriti za dodatnih 30 dana, ovisno o situaciji sa epidemijom virusa COVID-19.

Prijavitelji dodatne informacije mogu dobiti na adresu e-pošte prijavastetepotres@zagreb.hr ili na besplatni telefon 0800 8803.

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisuje da se sredstva pomoći NE DODJELJUJU ZA:

  • štete na imovini koja je osigurana od potresa;
  • štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine;
  • štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela (iznimno mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave);
  • štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom;
  • štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine;

PRVA PROCJENA ŠTETE

Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba unosi sve zaprimljene prve procjene štete koje dobije od prijavitelja u Registar šteta koji se vodi pri Ministarstvu financija.

KONAČNA PROCJENA ŠTETE

Konačna procjena štete predstavlja procijenjenu vrijednost nastale štete izražene u novčanoj vrijednosti na temelju prijave i procjene štete.

Konačnu procjenu štete utvrđuje posebno Stručno povjerenstvo Grada Zagreba kojeg na prijedlog Gradskog povjerenstva imenuje Gradska skupština na temelju izvršenog uvida u nastalu štetu na temelju prijave oštećenika.

Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba dostavlja Državnom povjerenstvu konačnu procjenu štete po pojedinom oštećeniku koji ispunjava Zakonom propisane uvjete. Rokovi za dostavu konačne procjene štete odredit će se naknadno, sve ovisno o razvoju situacije s epidemijom virusa COVID-19 i mogućnostima izlaska na teren Stručnog povjerenstva.

POTVRDA KONAČNE PROCJENE ŠTETE

Potvrdu konačne procjene štete obavlja nadležno ministarstvo nakon dostave konačne procjene štete.

Nakon potvrde konačne procjene štete nadležno ministarstvo sastavlja izvješće s prikazom potvrđenih šteta te izrađuje prijedlog o načinu dodjele pomoći za sanaciju šteta nastalih od prirodnih nepogoda dostavlja Državnom povjerenstvu.

Državno povjerenstvo provjerava podatke i obrađuje te utvrđuje konačni iznos pomoći za pojedinu vrstu štete i oštećenika tako da određuje postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na iznos konačne potvrđene štete na imovini oštećenika.

Državno povjerenstvo nakon utvrđivanja, a prije isplate pomoći podnosi Vladi RH prijedlog za dodjelu pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

RASPODJELA SREDSTAVA

Sukladno Zakonu, iznos novčanih sredstva ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika.

Iznimno Državno povjerenstvo može predložiti Vladi RH dodjelu većih iznosa pomoći za ublažavanje kada su stradanja imovine i stanovništva takva da prijete ugrozom zdravlja i života i funkcioniranja gospodarstva na području pogođenom prirodnom nepogodom.


PROČITAJTE VIŠE:

Tagged