hitna pomoć velika gorica - srpanj 2012.

Liječnik u ZG županiji dobija do 1000 kuna subvencije na stambeni kredit

S ciljem zadržavanja liječnika na svom području i u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač, Zagrebačka županija raspisala je 240.000 kuna vrijedan javni poziv kojim će subvencionirati kamate na stambene kredite.

Pravo subvencije kamate na stambene kredite imaju doktori medicine koji su u županijskoj zdravstvenoj ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, kojima se nekretnina namijenjena stanovanju, a na koju se odnosi kredit nalazi na području Zagrebačke županije te da se radi o prvoj nekretnini za stanovanje.


Stambenim kreditom smatra se kredit kojim se financira kupnja, izgradnja, dogradnja ili uređenje nekretnine namijenjene stanovanju. Zagrebačka županija subvencionirat će kamate na kredite u visini 50% iznosa ugovorene kamate do maksimalnog iznosa od 1000 kuna mjesečno po korisniku subvencije.

S obzirom na to da je riječ o javnom pozivu raspisanom unutar Programa mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Zagrebačka županija za razdoblje od 2020. do 2025. godine, kamata će se subvencionirati u cijelom tom razdoblju ukoliko kod korisnika ne dođe do promijene uvjeta pod kojima je ostvario pravo na subvenciju.Tekst javnog poziva i obrazac zahtjeva za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Zagrebačke županije na adresi zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje na brojevima telefona 01 6009 477, 01 6009 447 ili 01 6009 405.

Zahtjev zajedno s traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Povjerenstvo za dodjelu subvencija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Zahtjev za dodjelu subvencije na stambeni kredit“ ili osobno na navedenoj adresi u pisarnicu u prizemlju zgrade.

Zdravstvene ustanove Zagrebačke županije

Dom zdravlja Zagrebačke županije, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra i Ljekarne Zagrebačke županije.

Tagged