zagrebačka panorama - trešnjevka, zagreb - srpanj 2015.

Gradske četvrti Grada Zagreba – što radi Vijeće, a što Predsjednik Vijeća?

Grad Zagreb se sastoji od 17 gradskih četvrti. Gradska četvrt je pravna osoba koja ima svoja tijela, a to su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća. Četvrti su administrativno podijeljene na manje jedinice – Mjesne odbore. Oni se osnivaju za pojedini dio gradske četvrti, pojedino naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja ili dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu cjelinu.

Gradska četvrt je pravna osoba koja ima svoja tijela, a to su Vijeće Gradske četvrti i Predsjednik Vijeća. Vijeća gradskih četvrti imaju od 11 do 19 članova, ovisno o broju stanovnika gradske četvrti. Članove vijeća gradske četvrti biraju građani s područja gradske četvrti na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na lokalnim izborima. Mandat članova vijeća četvrti traje četiri godine.


Što radi Vijeće Gradske četvrti?

Vijeće Gradske četvrti samostalno donosi pravila četvrti, donosi financijski plan i završni račun i odlučuje o raspolaganju imovinom četvrti. Donosi plan malih komunalnih akcija (gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana) i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji. Bira Predsjednika i Potpredsjednika vijeća, saziva mjesne zborove građana, organizira i provodi civilnu zaštitu na svom području.

Usklađuje rad Mjesnih odbora, donosi program rada i izvješće o radu i donosi poslovnik o svom radu. Surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba, a osobito sa susjednim. Surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane četvrti i ostalo.

Vijeće gradske četvrti predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba

Predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja. Prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja. Brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za gradsku četvrt. Brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa od značenja za gradsku četvrt.

Predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života te predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području. Predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi, predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa.

Vijeće prati rad ustanova u djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području

Vijeće predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području. Može predložiti područja mjesnih odbora na svojem području, a predlaže promjenu područja gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području te predlaže kandidate za suce porotnike.

Vijeće četvrti obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjeri Gradska skupština koji su od značenja za gradsku četvrt. Vijeće može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Pravila gradske četvrti, financijski plan i završni račun, odluke o raspolaganju imovinom, plan malih komunalnih akcija, poslovnik o radu vijeća četvrti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće četvrti donosi većinom glasova svih članova.

Što radi Predsjednik Vijeća gradske četvrti?

Vijeće gradske četvrti tajnim glasovanjem bira Predsjednika vijeća i jednog Potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine. Predsjednik vijeća gradske četvrti predstavlja gradsku četvrt i vijeće četvrti, saziva sjednice vijeća predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća. Provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća. Surađuje s gradonačelnikom Grada Zagreba, predsjednikom Gradske skupštine i Gradskim poglavarstvom.

Brine se o provedbi akata što se odnose na rad četvrti, sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite te informira građane o pitanjima važnim za gradsku četvrt. Koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području četvrti. Predsjednik vijeća gradske četvrti odgovara za svoj rad vijeću četvrti, dok za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću četvrti, predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku. Više informacija doznajte na mrežnim stranicama Grada Zagreba na adresi zagreb.hr.

Tagged