ZGportal Zagreb
 
 
 
ZGportal Zagreb
 
pregled kategorija
  GRADSKE VIJESTI     POSLOVNE VIJESTI     ZAGREBAČKI VODIČ     VAŠI KOMENTARI     O ZAGREBU
  NAJAVE DOGAĐANJA     MAGAZIN & SCENA     SERVISNE INFORMACIJE     RAZGOVORI     SHOP
ZGportal @ Facebook ZGportal @ Instagram  
ZGportal @ Twitter ZGportal @ Youtube Channel  
 
home kontakt sitemap pretraga
 
 
knjižnice grada zagreba
oglašavajte se na ZGportalu
 
pomozimo im
zagreb u slici / galerija slika
 
 
GDJE SAM?
>
>
>
što su četvrti?
 
administrativni ustroj grada zagreba

Što su to gradske četvrti?

 
panorama donjeg i gornjeg grada / zagreb 2013
panorama donjeg i gornjeg grada / zagreb 2013
 
Gradska četvrt oblik je mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, putem kojeg građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Gradska četvrt osniva se za područje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima građana.

Sadašnja podjela na sedamnaest gradski četvrti ustanovljena je Statutom Grada Zagreba 14. prosinca 1999. godine.

Zanimljivo je da je jedanaest gradskih četvrti cijelim je svojim područjima smješteno unutar granica naselja Zagreb. Četiri gradske četvrti obuhvaćaju, osim rubnih dijelova grada Zagreba, još i pojedina manja okolna naselja ili dijelove takvih naselja. To se odnosi na Novi Zagreb istok, Novi Zagreb zapad, Peščenicu - Žitnjak i Gornju Dubravu.

Dvije prostorno najveće gradske četvrti - Sesvete i Brezovica, koje zajedno obuhvaćaju više od 45% ukupne površine Grada Zagreba protežu se gotovo isključivo područjem desetak prigradskih naselja obuhvaćajući tek neznatne dijelove područja grada Zagreba kao naselja.

Točne informacije o veličini, broju stanovnika i gustoću naseljenosti svih četvrti pogledajte ovdje.Tijela Gradskih četvrti

Gradska četvrt je pravna osoba koja ima svoja tijela, a to su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća.

Vijeća gradskih četvrti imaju od 11 do 19 članova, ovisno o broju stanovnika gradske četvrti. To u praksi znači da vijeće čini 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30 000 stanovnika (Podsljeme i Brezovica), 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30 000 do 50 000 stanovnika (Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornji grad - Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb - zapad, Podsused - Vrapče, Stenjevec, Trnje) i 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50 000 stanovnika (Gornja Dubrava, Novi Zagreb - istok, Peščenica - Žitnjak, Sesvete, Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug).

Članove vijeća gradske četvrti biraju građani s područja gradske četvrti na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Mandat članova vijeća gradske četvrti traje četiri godine.

Druga razina vlasti gradskih četvrti su mjesnih odbora - njih 218. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova.Što radi Vijeće gradske četvrti?

Vijeće gradske četvrti samostalno donosi pravila gradske četvrti, donosi financijski plan i završni račun, odlučuje o raspolaganju imovinom gradske četvrti, donosi plan malih komunalnih akcija (gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana) i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, bira predsjednika i potpredsjednika vijeća, saziva mjesne zborove građana, organizira i provodi civilnu zaštitu na svom području, usklađuje rad mjesnih odbora, donosi program rada i izvješće o radu, donosi poslovnik o svom radu, surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba osobito sa susjednim, surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane gradske četvrti, i ostalo.

Također, vijeće gradske četvrti predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba, predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja, prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture,brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za gradsku četvrt, brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa od značenja za gradsku četvrt, predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života, predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području, predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi, predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području, može predložiti područja mjesnih odbora na svojem području, predlaže promjenu područja gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području, predlaže kandidate za suce porotnike.

Vijeće gradske četvrti obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjeri Gradska skupština koji su od značenja za gradsku četvrt.

Vijeće gradske četvrti može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Pravila gradske četvrti, financijski plan i završni račun, odluke o raspolaganju imovinom, plan malih komunalnih akcija, poslovnik o radu vijeća gradske četvrti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće gradske četvrti donosi većinom glasova svih članova.Što radi Predsjednik Vijeća gradske četvrti?

Vijeće gradske četvrti tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća gradske četvrti predstavlja gradsku četvrt i vijeće gradske četvrti, saziva sjednice vijeća' predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća, provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća, surađuje s gradonačelnikom, predsjednikom Gradske skupštine i Gradskim poglavarstvom, brine se o provedbi akata što se odnose na rad gradske četvrti, sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite, informira građane o pitanjima važnim za gradsku četvrt, koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području gradske četvrti.

Predsjednik vijeća gradske četvrti odgovara za svoj rad vijeću gradske četvrti, dok za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću gradske četvrti, predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku.
 
 
 
 
Dodatne informacije:
primijetili ste grešku ili su podaci su pogrešno upisani? molimo javite nam!
zadnja izmjena podataka na stranici: 22.08.15.
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
pitajte nas, pitamo za vas informacije o gradu zagrebu oglašavajte se na ZGportalu
simboli grada zagreba djevojka mjeseca / girl of the month vremenska prognoza za grad zagreb
poslovni imenik / žute stranice
besplatna razmjena linkova / free link exchange
jedan klik do svega
promotivne objave / sponzorirani članci
 
 
 
 
 
home   kontakt   sitemap   pretraga
kontaktirajte nas
vaše vijesti, najave, obavijesti i poruke šaljite na adresu e-pošte redakcija@zgportal.com
pitajte nas, pitat ćemo za vas
ne možete dobiti odgovore na Vaša pitanja?
pitajte nas, pitamo za Vas
simboli grada zagreba
Tvornica Kulture Zagreb
 
 
 
ZGportal Zagreb